PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ

Bài 6: Sóng Dừng - P1.

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài giảng:
- Tìm hiểu hiện tượng sóng dừng
- Viết phương trình sóng dừng
- Khảo sát tính chất các điểm dao động trong sóng dừng
Lưu ý: Học liệu đã được update, lời giải 100% của thầy Đỗ Ngọc Hà.

X