Học tốt 11

PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 4: Mẫu nguyên tử Bohr P2

Độ dài: 46 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học: Sự chuyển mức năng lượng trong mẫu nguyên tử Borh

Trao đổi bài (17)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7, 8
X