PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Đồng đẳng và đồng phân
  • Tính chất hóa học
    • Tính axit - bazo của dung dịch amino axit
    • Phản ứng este hóa của nhóm -COOH trong amino axit, Ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 12.2. Lý thuyết trọng tâm về amino axit (Phần 2)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 42.022


  • Ôn tập lại kiến thức về amino axit.
  • Hướng dẫn học lý thuyết về amino axit : đồng đẳng, đồng phân, tính chất hóa học, ...

Chưa có thông báo nào