PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4, 5
  • Ví dụ 6, 7
  • Ví dụ 8, 9
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 13.1. Các dạng bài tập về Amin và Amino Axit (Phần 1)

Độ dài: 90 phút - Số lượt học 90.423


Tóm tắt bài giảng:

  • Hướng dẫn học phương pháp làm các dạng bài về amin và amino axit.
  • Giải chi tiết một số bài tập liên quan đến amin và amino axit.
  • Lưu ý: Ví dụ 1 trong video bài giảng công thức của 2 amin đúng là C4H11N và C3H9N.

Chưa có thông báo nào