PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về màng sinh học
  • Màng sinh chất, cấu trúc và chứng năng
  • Sự vận chuyển chất qua màng sinh chất
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 10: SINH HỌC TẾ BÀO

Bài 103: Câu chuyện về cái màng (Bài giảng tham khảo)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 99

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về màng sinh học
+ Màng sinh chất, cấu trúc và chứng năng
+ Sự vận chuyển chất qua màng sinh chất

Chưa có thông báo nào