Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Loan

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1 - Listen & read - Part 1
  • Activity 1 - Listen & read - Part 2
  • Activity 1a, 1b
  • Activity 2a, 2b, 2c
  • Activity 3
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 6. THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM

Lesson 1. Getting started

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 3.783

Chưa có thông báo nào