Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Loan

  Mục lục bài giảng
  • Comparisons of quantifiers
    • Activity 2a, 2b
    • Activity 3
  • Tag questions
    • Activity 4
    • Activity 5
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 12. AN OVERCROWDED WORLD

Lesson 3. A closer look 2

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.275

Chưa có thông báo nào