Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Lý thuyết chung
  • 2) Tính chất hóa học
  • 3) Tính chất hóa học của bazơ tan
  • 4) Điều chế bazơ
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG PHẦN VÔ CƠ

Bài 2.1. Hệ thống kiến thức nền tảng về bazơ (Phần 1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.012

Chưa có thông báo nào