Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Lý thuyết trọng tâm
  • 2) Tính tan và tính chất hóa học của muối
  • Tính chất hóa học của muối (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG PHẦN VÔ CƠ

Bài 4.1. Hệ thống kiến thức nền tảng về muối (Phần 1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.141

Chưa có thông báo nào