Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Rượu Etylic
  • 2) Axit axetic
    • a) Khái niệm, đồng phân, danh pháp
    • b) Tính chất hóa học
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG PHẦN HỮU CƠ

Bài 8.1. Hệ thống kiến thức nền tảng về dẫn xuất của Hidrocacbon (Phần 1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 442

Chưa có thông báo nào