Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 2) Dạng bài giới hạn thuốc thử (tiếp)
    • Bài 5
    • Bài 6 + bài 7
    • Bài 8 + Bài 9
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP NÂNG CAO PHẦN VÔ CƠ

Chuyên đề 3.3. Bài tập nâng cao về nhận biết- điều chế - tách chất (Phần 3)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 858

Chưa có thông báo nào