PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Điện lượng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Tính số lượt êlêctrôn
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4 - DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Bài 05. Điện lượng di chuyển trong dao động điện từ (U90+) (THAM KHẢO)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.855

Chưa có thông báo nào