HM6 Tổng ôn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Cách dùng mạo từ A/AN/THE
  • Các trường hợp không dùng mạo từ THE
Nhấn để bật tiếng
X

GRAMMAR

Bài 11. Mạo từ

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.354

Chưa có thông báo nào