HM6 Tổng ôn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Các bước làm dạng bài sắp xếp thành câu hoàn chỉnh
  • Các bước làm dạng bài viết thành câu hoàn chỉnh
Nhấn để bật tiếng
X

KỸ NĂNG LÀM CÁC DẠNG BÀI PHỔ BIẾN

Bài 46. Dạng bài viết dùng từ gợi ý viết thành câu và sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 5.187

Chưa có thông báo nào