Topclass iLearn Tiếng Anh 7 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Distinguish /ə/ và /ɜ:/
    • Part 1
    • Part 2
    • Part 3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: My hobbies - A closer look 1

Unit 1: My hobbies - Pronunciation (Extra Exercises)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 2.043

Chưa có thông báo nào