Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
 • Tính tần số alen trong QT
 • QT tự phối
 • Xác định QT cân bằng DT và tỷ lệ thể mang
 • DT menden trong QT
 • Xác định số kiểu GEN/ kiểu GP tối đa trong QT
 • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ I - LỚP 12

Bài 14. Các dạng bài tập vè di truyền quần thể Phần 1

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 61

Nội dung bài giảng: Các dạng bài tập trong di truyền quần thể

 • Dạng 1: Tính tần số alen trong QT
 • Dạng 2: QT tự phối
 • Dạng 3: Xác định QT cân bằng DT và tỷ lệ thể mang
 • Dạng 4: DT menđen trong QT
 • Dạng 5: Xác định số kiểu GEN/ kiểu GP tối đa trong QT

Chưa có thông báo nào