5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9 và 3.
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH.

Bài 01. Dấu hiệu chia hết cho một số (P1)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 281

Chưa có thông báo nào