[Sinh học 9] Chuyên đề Các thí nghiệm của Menden

  Mục lục bài giảng
  • Sơ đồ mindmap về di truyền học
  • Sơ đồ mindmap về sinh vật và môi trường
  • Đặc điểm của di truyền học
  • Menđen và di truyền học
  • Thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học
Nhấn để bật tiếng
X

Menđen và Di truyền học

Menđen và di truyền học

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1

Nội dung bài giảng:

+ Tóm tắt chương trình Sinh học lớp 9.
+ Đặc điểm của di truyền học
+ Menđen và di truyền học
+ Thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học

Chưa có thông báo nào