[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Sóng cơ và sóng âm

  Mục lục bài giảng
  • 1) Hiện tượng giao thoa
  • 2) Lí thuyết giao thoa
    • a) Hai sóng thành phần
    • b) Sự chồng chất hai sóng
    • c) Lưu ý
Nhấn để bật tiếng
X

Giao thoa sóng

Bài 1: Hiện tượng giao thoa sóng cơ học

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 3

Chưa có thông báo nào