HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Example, form
  • Replying to a request.
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
Nhấn để bật tiếng
X

PART 4: USEFUL EXPRESSIONS - EXCHANGES

Unit 5: Making Requests

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 942

Chưa có thông báo nào