HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1 - part 1
  • Exercise 1 - part 2
  • Exercise 1 - part 3
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: PRONUNCIATION

Unit 1: Vowels - Practice

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 1.123

Chưa có thông báo nào