HM 10 Luyện đề Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

ĐỀ SỐ 10

Bài giảng chữa Đề số 10 - Phần 2

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý:

Question 35. It is two kilometres from my house to the school.
--> Đáp án: How far is it from your house to the school?

Trao đổi bài (2)

X