Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence Patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1
    • Activity 2+3
    • Activity 4+5
Nhấn để bật tiếng

UNIT 3. WHAT DAY IS IT TODAY?

Unit 3. Lesson 1

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 2.432

Chưa có thông báo nào