PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Dinh dưỡng Nito ở thực vật
    • Vai trò
    • Dạng tồn tại N trong đất
    • Đồng hóa N trong thực vật
  • Phân bón và năng suất cây trồng - môi trường
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 78: Từ cát bụi hình thành cơ thể hay khoáng, nitơ và vai trò của chúng đối với cây (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý) (Tiếp)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 2.212

Nội dung bài giảng:

+ Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
+ Phân bón và năng suất cây trồng - môi trường

Chưa có thông báo nào