PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài toán bổ trợ
  • Hàm trùng phương
  • Hàm phân thức
  • Bài toán chứa tham số
  • TH1,Nhẩm được nghiệm
  • TH2: Không nhẩm được nghiệm
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 7. Tương giao của đồ thị hai hàm số (Phần 1)

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 9.387

Chưa có thông báo nào