Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • 1. Sentence patterns
  • 2. Exercises
    • Activity 1
    • Activity 2
    • Activity 3,4
    • Activity 5
Nhấn để bật tiếng

UNIT 10. WHERE WERE YOU YESTERDAY?

Unit 10. Lesson 2

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 672

Chưa có thông báo nào