Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • 1. Phonics
  • 2. Exercises
    • Activity 1,2
    • Activity 3
    • Activity 4
    • Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng

UNIT 11. WHAT TIME IS IT?

Unit 11. Lesson 3

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 921

Học sinh lưu ý:

Tham khảo video về cách đọc -oo (cô giáo hướng dẫn ở đầu clip 1. Phonics) ở link sau:

Chưa có thông báo nào