Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1,2
    • Activity 3
    • Activity 4,5
Nhấn để bật tiếng

UNIT 12. WHAT DOES YOUR FATHER DO?

Unit 12. Lesson 1

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 1.458

Học sinh lưu ý:

Tham khảo video về Jobs (cô giáo hướng dẫn ở đầu clip 2. Sentence patterns) ở link sau:

Chưa có thông báo nào