Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1,2
    • Activity 3,4
    • Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng

UNIT 12. WHAT DOES YOUR FATHER DO?

Unit 12. Lesson 2

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 1.049

Các con lưu ý phần bài tập 2. Point and say trong bài giảng bị mờ, các con theo dõi ở đây để làm bài tập nhé!


Chưa có thông báo nào