Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Sentence patterns
  • Activity 1,2,3
  • Activity 4,5,6
Nhấn để bật tiếng

UNIT 20. WHAT ARE YOU GOING TO DO THIS SUMMER?

Unit 20. Lesson 2

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 432

Chưa có thông báo nào