Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản (Phần một)

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Một văn bản (dù là tự sự, miêu tả, biểu cảm hay nghị luận, thuyết minh) cũng cần phải đảm bảo tính thống nhất về chủ đề. Vậy tính thống nhất về chủ đề của văn bản là gì? Nó được biểu hiện trên những phương diện nào? Làm thế nào để viết được những bài văn đảm bảo tính thống nhất về chủ đề, tránh được lỗi lạc đề, xa đề? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong bài giảng ngày hôm nay.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Các ví dụ
  • Tính thống nhất về chủ đề văn bản - Khái niệm
  • Biểu hiện
  • Cách tạo tính thống nhất về chủ đề
X