Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Loan

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1 - Listen & read - Part 1
  • Activity 1 - Listen & read - Part 2
  • Activity 1a, 1b
  • Activity 3,5
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 5. VIETNAMESE FOOD AND DRINK

Lesson 1. Getting started

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 4.214

Ở phần từ vựng (từ giây thứ 7:55 video đầu tiên) từ both phải là broth.

Chưa có thông báo nào