Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Loan

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3,4
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 5. VIETNAMESE FOOD AND DRINK

Lesson 6. Skills 2

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 2.768

Học sinh lưu ý: Tải file audio của Activity 1 và Activity 2 ở 2 file đính kèm bài giảng.

Chưa có thông báo nào