Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát cơ thể thực vật
  • Nước và khoáng với cơ thể thực vật
  • Nitơ - vai trò và sự chuyển hóa N trong cây
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp cơ thể

Bài 1. Cơ thể thực vật, dòng vật chất trong cơ thể thực vật (phần 1)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 115

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát cơ thể thực vật
+ Nước và khoáng với cơ thể thực vật
+ Nitơ - vai trò và sự chuyển hóa N trong cây

Chưa có thông báo nào