Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Các pp nghiên cứu di truyền người
  • Di truyền y học và y học tư vấn
  • Một số vấn đề xã hội DTN
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4: Di truyền học ứng dụng, di truyền quần thể và di truyền người

Bài 20. Di truyền người và các vấn đề xã hội của di truyền người

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 23

Chưa có thông báo nào