HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm mệnh đề quan hệ xác định
  • Khái niệm mệnh đề quan hệ không xác định
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 17: Relative Clauses - part 1

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 5.743

Các em học sinh thân mến, do có sự cố về kỹ thuật nên clip 1 của bài giảng tương đối mờ nên HOCMAI sẽ cung cấp phần slide của clip 1 ở đây các em nhé. Rất mong các em thông cảm và HOCMAI tiếp thu để có những bài giảng chất lượng hình ảnh tốt hơn!

I. Defining relative clauses
1. Examples
a. I know the girl that/who is singing beautifully.
==> We know the girl. The girl is singing beautifully.
b. The man who(m)/that you met yesterday is a famous doctor.
==> You met the man yesterday. He is a famous doctor.
c. The student whose names are on that list have to do the test.
=> The student have to do test. Their names are on that list.
d. This is the ticket which/that costs 500.000 dong.
=> This is the ticket. It costs 500.000 dong.
e. The dress (which/that) Ann bought doesn't fit her very well.
=> The dress doesn't fit Ann very well. She bought it.
f. I remember the old days when I was living with my parents.
=> I remember the old days. I was living with my parents then.

Chưa có thông báo nào