HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Because, since, or
  • Examples
  • So, as a result, therefore
  • But, although, though, even though, despite, in spite of
  • So that, in order that
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 18: Conjunctions to Link Ideas - part 1

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 2.820


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Unit 18: Conjunction to Link Ideas.
- Cung cấp các ví dụ minh họa, các cấu trúc câu liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
- Làm bài tập và trao đổi bài với Thầy Cô, các bạn.
Chúc các em học tốt.

LƯU Ý: TRONG PHẦN III, MỤC 2, VÍ DỤ 2 THẦY VIẾT THIẾU ĐỘNG TỪ "BUY" (VD ĐẦY ĐỦ: "HE DECIDED TO BUY THE CAR (ALTHOUGH/THOUGH/EVEN THOUGH) IT WAS EXPENSIVE")

Chưa có thông báo nào