HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Say, tell, speak, talk, ask
  • Go, walk, ride, drive, fly
  • Other verbs: Take, do, make, have, set the table, ....
Nhấn để bật tiếng
X

PART 2: VOCABULARY IN USE

Unit 1: Everyday Verbs - part 1

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 3.446

Chưa có thông báo nào