HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Asking for permission - part 1
  • Asking for permission - part 2
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 3 (cont)
Nhấn để bật tiếng
X

PART 4: USEFUL EXPRESSIONS - EXCHANGES

Unit 6: Asking for Permission

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 1.039

Chưa có thông báo nào