HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Cặp cấu trúc 5
  • Cặp cấu trúc 6
  • Cặp cấu trúc 7
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 12: Structures with Verb Tenses - part 2

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 2.666

Chưa có thông báo nào