PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 2:
  • VD 1
  • VD 2, 3
  • VD 4, 5
  • VD 6
 • Dạng 3: Phương trình, quan hệ pha dao động
  • Lí thuyết
  • VD 1, 2
  • VD 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 9: Các Đại Lượng Dao Động x, v, p, a, F và Mối Quan Hệ - P2.

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 65.939


Nội dung bài giảng:
- Tìm hiểu mối quan hệ giữa các đại lượng
- Vận dụng để giải các bài tập liên quan
Chú ý:
Trong video Dạng 2 - ví dụ 1, ý C, các em sửa lại đơn vị của gia tốc là 113 cm/s2
Trong ví dụ 3 (Dạng 3), phút 04:55, các em sửa lại như sau: \[v = - \frac{{{v_{{\rm{max}}}}\sqrt 3 }}{2}\]
Ví dụ 4, các em sửa lại đề bài: amax = 16π2
Ví dụ 6, phút 4: 15 các em sửa lại đơn vị của động lượng p là (kg.m/s)
Trong video lí thuyết, phút 1:58 thầy nói nhầm, các em sửa lại như sau: v và F lệch pha nhau 1 góc π/2

Chưa có thông báo nào