PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 6: Thời gian dao động của các đại lượng tm đoạn giá trị đặc biệt
  • Dạng 7: Quan hệ đại lượng tại hai thời điểm đặc biệt
    • Lí thuyết
    • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 12: Các Đại Lượng Dao Động x, v, p, a, F và Mối Quan Hệ - P5.

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 51.527


Nội dung bài giảng:
- Tìm hiểu mối quan hệ giữa các đại lượng
- Vận dụng để giải các bài tập liên quan
- Một số mẹo nhớ hiệu quả
Chú ý: Trong video Ví dụ 1 (dạng 7) phút 3:10, các em sửa lại như sau: \[\Delta t = 2T + \frac{{3T}}{4}\]
Ở phần Lí thuyết dạng 7, phút 7:59 các em sửa lại như sau: a2 = ω.v1

Chưa có thông báo nào