PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 6: Thời gian dao động của các đại lượng tm đoạn giá trị đặc biệt
  • Dạng 7: Quan hệ đại lượng tại hai thời điểm đặc biệt
    • Lí thuyết
    • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 12: Các Đại Lượng Dao Động x, v, p, a, F và Mối Quan Hệ - P5.

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 49.132


Nội dung bài giảng:
- Tìm hiểu mối quan hệ giữa các đại lượng
- Vận dụng để giải các bài tập liên quan
- Một số mẹo nhớ hiệu quả
Chú ý: Trong video Ví dụ 1 (dạng 7) phút 3:10, các em sửa lại như sau: \[\Delta t = 2T + \frac{{3T}}{4}\]
Ở phần Lí thuyết dạng 7, phút 7:59 các em sửa lại như sau: a2 = ω.v1

Chưa có thông báo nào