PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 20: Tổng Hợp Dao Động Điều Hòa - P1.

Độ dài: 54 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học:

- Lí thuyết cơ bản về tổng hợp dao động
- Dạng 1: Tổng hợp dao động điều hòa cơ bản

Trao đổi bài (9)

X