PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 20: Tổng Hợp Dao Động Điều Hòa - P2.

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học:

- Dạng 2: Tổng hợp dao động nâng cao.

Trao đổi bài (3)

X