Học tốt 11

PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 20: Tổng Hợp Dao Động Điều Hòa - P2.

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học:

- Dạng 2: Tổng hợp dao động nâng cao.
Chú ý: BTTL đã được cập nhật từ ngày 9/10/2018

Trao đổi bài (70)

X