PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 2: Phản ứng hạt nhân – P1

Độ dài: 66 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học: Lí thuyết và các dạng bài tập cơ bản về phản ứng hạt nhân.

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • I. Lí thuyết
  • Dạng 1: Cân bằng phản ứng hạt nhân
  • Dạng 2: Năng lượng phản ứng hạt nhân
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
X