PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 10. TỪ HỌC

Bài 2. Lực từ

Độ dài: 41 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Lực từ tác dụng lên hạt mang điện
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
X