PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Hiện tại hoàn thành
  • Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
  • Qúa khứ hoàn thành
  • QKHTTD - TLHT - TLHTTD
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 09: Các thì hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 40.965

LƯU Ý: PHÚT 23:36, GV NÓI THÀNH THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN, ĐÍNH CHÍNH LẠI LÀ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Chưa có thông báo nào