PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Những chủ ngữ luôn chia số nhiều
  • Những chủ ngữ luôn chia số ít
  • Các cấu trúc khác
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 14: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 48.046

Chưa có thông báo nào