PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Một số ví dụ trong đề tham khảo 2017
  • Một số ví dụ trong đề minh họa 2017
  • Giới từ và trạng từ thông dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG

Bài 48: Phrasal verbs (1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 26.563

Chưa có thông báo nào