PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2
  • Dạng 2 tiếp theo
  • Ví dụ 4 - 6
  • Trường hợp 2 ( 1 - 2)
  • Một số ví dụ khác
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 1. Số phức và các phép toán về số phức (Phần 2)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 7.634

Chưa có thông báo nào